Arvoden

Våra arvodesprinciper motsvarar de principer som fastställts av Sveriges Advokatsamfund. Fakturering sker månadsvis med 30 dagars kredittid om inte annan överenskommelse träffats. I vissa fall begär vi förskott på arvode.

Privat

Vid uppdrag som offentlig försvarare i brottmål betalar staten vårt arvode.

För andra uppdrag för privatpersoner motsvaras vårt timarvode ofta av den taxa som fastställts av staten, f n 1 531 kr exkl mervärdesskatt.

Vid övriga uppdrag för privatpersoner där arvode ej fastställs enligt taxa bestäms arvodet utifrån uppdragets art och innehåll.

Vid affärsjuridiska uppdrag för privatpersoner gäller motsvarande timarvode som för företag.

Statlig rättshjälp

En privatperson kan ofta få hjälp med advokatkostnaderna genom rättsskyddet i hemförsäkringen eller villa- och fritidshusförsäkringen eller bilförsäkringen. Rättsskyddsförsäkringen gäller för tvister som kan prövas av tingsrätt och vissa andra domstolar. Den ersättning som försäkringsbolagen betalar ut för ombuds- och rättegångskostnader är begränsad, vanligen till 200 000 kr för varje tvist. Självrisken uppgår vanligen till 20 %.

Försäkringen gäller inte för tvist med någon som man är eller har varit gift eller sambo med om tvisten uppkommer inom viss tid, ofta två år, efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Försäkringen gäller inte heller arbetsrättsliga tvister. Flera andra undantag finns. I sådana fall kan eventuellt allmän rättshjälp erhållas, se nedan.

Rättsskydd genom hemförsäkring

Den som har en årsinkomst om max 260 000 kr kan få rättshjälp av staten om du inte har rättsskydd. Rättshjälpen består av ekonomiskt stöd i domstolstvister. Du får stå för viss andel av ombudskostnaderna själv genom s.k. rättshjälpsavgift. Avgiftens storlek bestäms utifrån din inkomst. För äktenskapsskillnad, vårdnadsmål och liknande går det bara att få rättshjälp vid komplicerade förhållanden. Även i övrigt finns det begränsningar i reglerna som är för omfattande för att redogöra för här. För mer information hänvisas till Rättshjälpsmyndigheten (se länkar).

Vi hjälper er att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

Företag

För affärsjuridiska uppdrag gäller andra arvoderingsprinciper. Arvodet för affärsjuridiska uppdrag är beroende av bl a uppdragets karaktär och omfattning.

Rättsskydd genom företagsförsäkring

Företag som har företagsförsäkring har vanligtvis ett rättsskydd. Rättsskyddsförsäkringen gäller för tvister som kan prövas av tingsrätt och vissa andra domstolar. Den ersättning som kan erhållas från försäkringen uppgår oftast till maximalt 5 basbelopp, dvs ca 200 000 kr. Självrisken uppgår vanligen till 20%. Vi hjälper er med kontakterna med försäkringsbolaget.

Om du är missnöjd med en tjänst kan du begära prövning hos en av Advokatsamfundet inrättad Konsumenttvistnämnd;

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webb: Advokatsamfundet / Konsumenttvistnämnden